REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREM

WARUNKI KORZYSTANIA

1.

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
Przy zapisie zgłaszający powinien okazać;
Dowód osobisty
Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
Czytelnik ma obowiązek poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.
Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za nie zwrócone zbiory.
W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

2.

Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 21 dni.
Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości innych bibliotek.
Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz.

Porady, informacje

3.

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela mu informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

Obowiązki czytelnika

4.

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, będących własnością komunalną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala kierownik biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zgubionej lub zniszczonej książki zwrócić inny identyczny egzemplarz.
Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5.

Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

6.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika biblioteki.

7.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo lub na stale, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora GOK-u.

Accessibility